OSGB Hizmet Süresi Hesaplama

Çalışan Sayınız:
Şirketinizin Tehlike Sınıfı Uzman (Dakika) Hekim (Dakika) DSP* (Dakika)

HİZMETLERİMİZ

Hizmetler hakkında bilgi almak için üzerine tıklayınız.

DİCLE OSGB bünyesinde firmanızın tehlike sınıfına uygun ve çalışan sayınızın gerekliliklerini karşılayacak şekilde görevlendirilen her İş Güvenliği Uzmanı 29.12.2012 tarihinde resmi gazetede İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri hakkındaki Yönetmelik ve Kanunu kapsamındaki tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki ve sorumluluklarına yönetmelikte ayrıntılı biçimde yer verilmiştir. Yönetmelik için tıklayınız.

T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmetlerin elektronik ortamda eş zamanlı olarak sunulup takip edilmesini sağlayan İSG Katip Sistemi üzerinden yapılan sözleşmeler ile iş güvenliği uzmanlarının resmi görevlendirmesi yapılır. DİCLE OSGB aracılığı ile yapılan her sözleşmenin takibi tarafımızdan yapılarak, güncel bilgiler firmalara aktarılmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanı görevlendirme sınıflarında; C sınıfı uzmanlar az tehlikeli işyerlerinde, B sınıfı uzmanlar az tehlikeli ve tehlikeli işyerlerinde, A sınıfı uzmanlar ise çok tehlikeli işyerleri başta olama üzere tüm sınıflarda görevlendirilmek üzere sınıflara ayrılmıştır. 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğünde 01.07.2020 tarihine kadar, C sınıfı uzmanlar B sınıfı uzmanların yerine, B sınıfı uzmanlar A sınıfı uzmanların yerine görevlendirilebilmektedirler.

DİCLE OSGB bünyesinde çalışan tüm iş güvenliği uzmanlarının işe başlamadan önce işin yürütümüyle ilgili uyum programları ile yıl içerindeki mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri DİCLE OSGB tarafından sağlanmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süresi Hesaplama

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri hakkındaki Yönetmelik kapsamında iş güvenliği uzmanları görevlerini yerine getirmek için aşağıdaki tabloda belirtilen süre çerçevelerinde görev yaparlar;

İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süresi Hesaplama

Not: Az tehlikeli sınıfta her 1000 kişi için, tehlikeli sınıfta her 500 kişi için, çok tehlikeli sınıfta her 250 kişi için tam zamanlı, tehlike sınıfına uygun belgeli en az 1 iş güvenliği uzmanı bulundurulması zorunludur. Belirlenen sınıflardaki sayıların tam katlardan fazla olması halinde belirlenmiş kişi başı süre hesaplama metoduyla, belirtilen ölçütlere uygun olacak şekilde yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

DİCLE OSGB olarak, iş sağlığı ve güvenliğinde benimsediğimiz iyi hizmet politikamız, insana verdiğimiz değeri büyük ölçüde yansıtmaktadır.

DİCLE OSGB bünyesinde firmanızın tehlike sınıfına uygun ve çalışan sayınızın gerekliliklerini karşılayacak şekilde görevlendirilen her İşyeri Hekimi 20.07.2013 tarihinde resmi gazetede İşyeri Hekimleri Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri hakkındaki Yönetmelik ve Kanunu kapsamındaki tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına yönetmelikte ayrıntılı biçimde yer verilmiştir. Yönetmelik için tıklayınız.

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre, meslek hastalığının meydana gelmesi, vücut bütünlüğünü bozacak bir iş kazası ve en kötüsü ölümle sonuçlanabilecek durumların önüne geçilebilmesi için işyerlerine Bakanlığın düzenlediği sınavlardan geçerek işyeri hekimi olmaya hak kazanmış olan hekimleri bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmetlerin elektronik ortamda eş zamanlı olarak sunulup takip edilmesini sağlayan İSG Katip Sistemi üzerinden yapılan sözleşmeler ile işyeri hekimlerinin resmi görevlendirmesi yapılır. DİCLE OSGB aracılığı ile yapılan her sözleşmenin takibi tarafımızdan yapılarak, güncel bilgiler firmalara aktarılmaktadır.

DİCLE OSGB, uzman, deneyimli ve kurumsal tecrübesi olan işyeri hekimleriyle firmaların ihtiyaçlarını anlamakta her zaman bir adım önde olmayı hedeflemektedir.

İşyeri Hekiminin Görevleri

 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak ve işverene yazılı olarak bildirilmek.
 • Meydana gelmiş olan meslek hastalıklarının kayıtlarının tutulması, herhangi bir kazaya sebebiyet vermediği halde bu riski taşıyan durumların tespit edilip listelenmesi durumları mutlaka hekim tarafından yazılı olarak işverene aktarılmalıdır.
 • Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gereken sağlık bilgisi eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak.
 • Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek.
 • Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin formlarının hazırlanmasında iş güvenliği uzmanına katkı vermek.
 • Gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı veya kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engelliler, bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren grupları yakın takip ve koruma altına almak.
 • Tüm çalışanlar, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak muayene süreleri belirlenir. Az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç 5 yılda birtehlikeli sınıftaki işlerde en geç 3 yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda birözel politika gerektiren grupta yer alanlardan çalışanlar için en geç 6 ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.
 • İşin yürütümü şartları ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını EK-2’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek.
 • Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,

DİCLE OSGB güçlü bir çözüm ortağı olarak; kurumsal tecrübesi olan işyeri hekimlerini işyerinize yönlendirerek İSG alanındaki tüm çalışmaların SZUTEST güvencesi altına almayı hedefler.

İşyeri Hekimi Çalışma Süresi Hesaplama

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri hakkındaki Yönetmelik kapsamında işyeri hekimlerinin görevlerini yerine getirmek için aşağıdaki tabloda belirtilen süre çerçevelerinde görev yaparlar;

İşyeri Hekimi Çalışma Süresi Hesaplama

Not: Az tehlikeli sınıfta her 2000 kişi için, tehlikeli sınıfta her 1000 kişi için, çok tehlikeli sınıfta her 750 kişi için tam zamanlı, en az 1 işyeri hekimi bulundurulması zorunludur. Belirlenen sınıflardaki sayıların tam katlardan fazla olması halinde belirlenmiş kişi başı süre hesaplama metoduyla, belirtilen ölçütlere uygun olacak şekilde yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri hariç diğer işyerlerinde çalışan işyeri hekimleri tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamaz.

DİCLE OSGB olarak, iş sağlığı ve güvenliğinde benimsediğimiz iyi hizmet politikamız, insana verdiğimiz değeri yansıtmaktadır.

Risk Değerlendirmesi, 6331 sayılı kanun ile 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve bir tane çalışanı olan tüm firmaların tehlike sınıflarına bakılmaksızın; Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilmiştir. Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerini kararlaştırma, dokümantasyon, yapılan çalışmaları güncelleme ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.

İşverenin sorumlulukları kanunda şu şekilde tanımlanmıştır: Firma, çalışma şartlarından ve yapılan işten kaynaklanan çeşitli tehlikelerin ve olası risklerin belirlenmesi, tehlike kaynaklarının her birinden oluşacak risklerin belirlenmesi, seçilen bir tehlikenin risk analizinin yapılarak kullanılan metod ile derecelendirilmesi, alınacak önlemlerin belirlenmesi ve analizi yapılan riskin kabul edilebilir sınıra çekilebilmesi için düzeltici faaliyetler eylem planı yapılması gibi çalışmalardan sorumludur.

İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi, firmada risk değerlendirmesi ekibi oluşturarak, mevcut risklerin ortadan kaldırılması veya kabul edilebilirlik sınırına çekilebilmesi için alınması gereken önlemlerin de belirtildiği Risk Analiz Raporu hazırlayarak firmanıza sunmaktadır.

İşverenin sorumlulukları kanunda şu şekilde tanımlanmıştır: Firma, çalışma şartlarından ve yapılan işten kaynaklanan çeşitli tehlikelerin ve olası risklerin belirlenmesi, tehlike kaynaklarının her birinden oluşacak risklerin belirlenmesi, seçilen bir tehlikenin risk analizinin yapılarak kullanılan metod ile derecelendirilmesi, alınacak önlemlerin belirlenmesi ve analizi yapılan riskin kabul edilebilir sınıra çekilebilmesi için düzeltici faaliyetler eylem planı yapılması gibi çalışmalardan sorumludur.

İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi, firmada risk değerlendirmesi ekibi oluşturarak, mevcut risklerin ortadan kaldırılması veya kabul edilebilirlik sınırına çekilebilmesi için alınması gereken önlemlerin de belirtildiği Risk Analiz Raporu hazırlayarak firmanıza sunmaktadır.

30.06.2012 tarihinde 28339 sayılı yayınlanan 6331 sayılı kanun ile tüm işverenler; İlk Yardım, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlikeyle karşılaşılması gibi durumlar için önceden acil durum planları hazırlamak durumundadır.

İş Güvenliği Hizmeti çerçevesinde yapılan Acil Durum Eylem Planları, aşağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenir:

 • a) Risk değerlendirmesi sonuçları.
 • b) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali.
 • c) İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.
 • ç) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.
 • d) Sabotaj ihtimali.

 

DİCLE OSGB uzman kadrosuyla, ‘’İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’’ kapsamında, Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

 • a) Arama, kurtarma ve tahliye,
 • b) Yangınla mücadele,

 

konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

Acil Durum Eylem Planınız, DİCLE OSGB uzman kadrosu desteği ile işletmenizin özel durumu göz önüne alınarak aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir:

 • a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.
 • b) Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı.
 • c) Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi.
 • ç) Belirlenen acil durumlar.
 • d) Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler.
 • e) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri.
 • f) Aşağıdaki unsurları içeren işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren kroki:

1) Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler.

2) İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler.

3) Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı.

4) Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri.

5) İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları.

15. Mayıs 2013 tarihinde 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞE istinaden İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili;
a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını,
b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,
c) Çalışanların bu programlara katılmasını,
ç) Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlamalıdır.

Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen şu periyotlar ve sürelerde;
a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa en az 16 saat,
b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa en az 12 saat,
c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa en az 8 saat olarak her çalışan için düzenlenmelidir.

EĞİTİMİ VEREBİLECEK KİŞİ VE KURULUŞLAR

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri işyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından, İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından, aşağıdaki konular dahilinde verilmelidir.

EĞİTİM KONULARI TABLOSU

EĞİTİM KONULARI

1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım

3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma

İŞE GİRİŞ MUAYENE VE TETKİKLERİ

İşe yeni başlayacak işçiler için yapılması gereken birçok tetkikleri kurumumuzda yaptırabilirsiniz. Portör muayenesi , İşitme testi, Tam kan sayımı, Hepatit testleri, Akciğer grafisi, Karaciğer fonksiyon testleri, Böbrek fonksiyon testleri v.b… İşçilerden istenen bu tür testler, diğer sağlık kuruluşlarındaki yüksek maliyetleri nedeni ile işçiler tarafından yapılamamaktadır. Kurumumuzla yapacağınız anlaşma neticesinde, hem uygun fiyat, hem de kısa sürede sonuç teslim edilebilmektedir.

VERİLEN HİZMETLER:

 • Doktor Muayenesi
 • Radyolojik Tetkikler
 • Akciğer Grafisi
 • Water’s Grafisi
 • Fizyolojik Tetkikler
 • Odiometri (İşitme Testi)
 • Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
 • Elektrokardiyogram (EKG)
 • Aşılama
 • Tetanoz
 • Hepatit B
 • Grip
 • Pnömokok (Zatürre)
 • Laboratuar Tetkikleri
 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • Tam İdrar Tahlili (TIT)
 • Karaciğer Fonksiyon Testleri
 • AST, ALT, GGT
 • Böbrek Fonksiyon Testleri
 • Üre, Kreatinin
 • Serolojik Tetkikler
 • Hepatit B, Hepatit C ve HIV taramaları
 • Portör Taramaları
 • Burun, Boğaz, Gaita kültürleri ve Gaita Mikroskobisi
 • Toksikolojik Testler
 • İdrarda ve/veya kanda ALA, Bakır, Civa, Çinko, Kurşun, Toluen, Fenol, Vanil Mandelik Asit, Hippurik Asit vb.
Dil Seçenekleri»
Open chat
Bize Ulaşın.